Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

MÜKELLEF BİLGİ PANOSU

...» İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannameleri Üzerine Dava Açılıp Açılamayacağına İlişkin Karar

...» Şirket Ortağının ortak olduğu şirkete borç vermesi durumunun vergisel boyutu

...» ÖZELGE - Mahkeme kararına istinaden yapılan kıdem tazminatı vb ödemeler

...» ÖZELGE- 7143 sayılı Kanun’un 16’ncı md kapsamında yapılan imar barışı

...» ÖZELGE - Döviz cinsinden yapılan hakediş ödemelerinde Tevkifat Matrahı

...» ÖZELGE - Damga Vergisinin KDV hariç bedel üzerinden hesplanacağı hk.

...» ÖZELGE - Araç satışlarında faturadan önce düzenlenen sipariş formlarının damga vergisi