Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

GÜNCEL MEVZUAT


Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (18.04.2019)

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.04.2019)

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği (18.04.2019)

Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi Kılavuzu (17.04.2019)

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. (17.04.2019)

Lisanslı Depo İşletmelerine Tevdi Edilen Ürünleri Temsilen Oluşturulan Ürün Senetlerinin Satış İşleminden 01.01.2024 Tarihine Kadar Sigorta Prim Kesintisi Yapılmayacak (16.04.2019)

Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Sıra No: 2019/1 “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması” (16.04.2019)

Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (16.04.2019)

2019 1. Vergilendirme Dönemine (Ocak - Şubat - Mart) ait Kurum Geçici beyannamesi alımının durdurulması hakkında Önemli Duyuru ! (15.04.2019)

Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Hazırlanmıştır. (15.04.2019)

İhraç Edilecek Kara Taşıtlarının Üretim Sürecinde Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlara İlişkin ÖTV İadesinin Usul ve Esasları (15.04.2019)

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (12.04.2019)

01.02.2019 İla 30.04.2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalılar Yönünden Sağlanan Ücret Desteğinden Yararlanma Tercihi İşverenlerin Kararına Bırakıldı (11.04.2019)

Ücret Desteğinden Yararlanmak İstiyorum/İstemiyorum Seçeneğinin Değiştirilmesi Hakkında Duyuru (10.04.2019)

2018 Takvim Yılına Ait Gelirlerin Kurumumuza Bildirilmesine İlişkin Duyuru (10.04.2019)

Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (10.04.2019)

Sanayi Sicil Belgesi Olan Firmalar "Yıllık İşletme Cetveli "ni 30.04.2019 Tarihine Kadar Vermeleri Gerekir (10.04.2019)

Plastik Poşetler İçin Ödenecek Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödenmesine İlişkin Düzenlemeler (10.04.2019)

Yetkili Müesseselerin Finansal Raporlama Formu, Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları ve Döviz İşlemleri Hk. Duyuru (10.04.2019)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (10.04.2019)

Her Yönü İle Poşet Uygulama Rehberi (09.04.2019)

2019 1. Dönem Geçici Vergi Yeniden Değerleme Oranı (06.04.2019)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Hakkında Duyuru; (05.04.2019)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) (04.04.2019)

Anayasa Mahkemesi Kararı 2015/15100 (İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannameleri) (04.04.2019)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) (04.04.2019)

Muhtar Kayıtlarının On-Line Bildirimi (03.04.2019)

Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Harç Kamu ve Harç Diğer Beyannameleri ile ilgili Duyuru (02.04.2019)

Önemli Duyuru (02.04.2019)

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı (1 Nisan - 30 Nisan) (02.04.2019)

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi İçin Bugün Son Gün (01.04.2019)

Sosyal Güvenlik Müşavirlik ve Ataşelikleri Tarafından Düzenlenen İkamet/Hizmet Belgeleri (30.03.2019)

1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Muhtasar, KDV, Damga, Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Beyanname Verme Süreleri Değişti (29.03.2019)

115 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Ile Bazı Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Yeni Bir Belirleme Yapılıncaya Kadar Uzatılmıştır (29.03.2019)

Bağ-Kur Sigortalıları İle 60-G Kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile 31/12/2019 Tarihi Sonuna Kadar Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek (29.03.2019)

İkinci El Binek Otomobil Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı ve Alışta Ödenen Verginin İndirimi Konusunda Tebliğ Düzenlemesi (28.03.2019)

E-Devlet Üzerinden Askerlik ve Doğum Borçlanma Taleplerinin Alınması (28.03.2019)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 26) (28.03.2019)

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi İçin Son Gün 01 Nisan 2019 (27.03.2019)

Gelir Vergisi Mükelleflerinin Berat Dosyalarını 1 Nisan 2019 Tarihine Kadar Göndermeleri Gerekiyor (27.03.2019)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (27.03.2019)

Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (27.03.2019)

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (Taslak) (26.03.2019)

4/B Sıgortalıların Çalışmazlık Bildirimi İnternet Üzerinden Yapılabilinecek (26.03.2019)

4B İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri Hakkında Duyuru (26.03.2019)

Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın İllerinde 2019/Şubat Ayına Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 26.03.2019 Tarihine Uzatıldı (25.03.2019)

KDV Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliği Değişikliği Yayımlandı (25.03.2019)

Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi Kanunlarına İlişkin Kesinti Oranları ve Banka ve Sigorta Muameleleri Oranı Değişikliği (25.03.2019)

Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (23.03.2019)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25) (23.03.2019)

Asgari Ücret Desteği (22.03.2019)

01/02/2019 İla 30/04/2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalıların Ücretleri ve Sigorta Primleri İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacaktır (22.03.2019)

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi İçin Son Gün 25 Mart 2019 (22.03.2019)

İndirimli KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Uygulamasına İlişkin Süreler Uzatıldı. (22.03.2019)

4447 Sayılı Kanunun Geçici 19uncu Maddesi Uyarınca Ücret, Prim Desteği (22.03.2019)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845) (22.03.2019)

Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843) (21.03.2019)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Oranları ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 842) (21.03.2019)

Yasal Süresi Dışında Düzenlenmiş APHB'lerin E-Bildirge V.2 Üzerinden İnternet Ortamından Gönderilmesi (20.03.2019)

GİB Forum Uygulaması Kullanıma Açıldı (20.03.2019)

Defter Beyan : Özel Matrah Satış Türü Seçeneğine “Stopaj Vardır/Yoktur” Butonu Eklenmiştir (19.03.2019)

Yapılandırma Kanunu Taksit Ödemesi İçin Son Gün 1 Nisan 2019 (18.03.2019)

7161 ve 7162 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere İlişkin Tebliğ (18.03.2019)

Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süre Uzatımı Hk. (16.03.2019)

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin İhlal Sayılmayan Eksik Ödeme Sınırları 10 TL’den 250 TL’ye Çıkarıldı (15.03.2019)

Defter Beyan: Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Giriş İşlemlerine Yönelik Çalışmanın Tamamlanması (15.03.2019)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307) (15.03.2019)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306) (15.03.2019)

Defter Beyan Sistemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Doldurma (14.03.2019)

14/5/2018 Tarihli ve 2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları (13.03.2019)

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (12.03.2019)

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılan Denetimlere Ait Sözleşme ve Raporların Kurumumuza Bildirimi Hakkında Duyuru (11.03.2019)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 506) (09.03.2019)

Borç Ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu Ve Yürütülmesine İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik (09.03.2019)

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Mükelleflerin Dikkatine (08.03.2019)

İnteraktif Vergi Dairesinden, Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimi Müessesesine (%5) İlişkin Durumunuzu Sorgulayabilirsiniz. (08.03.2019)

GİB Önemli Duyuru (08.03.2019)

SGK, Konut Kapıcılığı İşyerlerini Kolay İşverenlik Kapsamına Aldı (07.03.2019)

Defter Beyan:Kredi Kartı İşlemlerinin KDV Beyanına Otomatik Eklenmesi (07.03.2019)

KDV Beyannamesinde Değersiz Alacakların Beyanına İlişkin Değişiklikler Yapıldı (07.03.2019)

E-Fatura İptal Portalı (07.03.2019)

İnteraktif Vergi Dairesi nedir? (07.03.2019)

5510 Sayılı Kanunun Ek-9 Uncu Maddesi Kapsamında Konut Kapıcılığı İşyerlerinde Çalışanlar (06.03.2019)

Defter Beyan: İade Talep Dilekçesi İnternetten Alınmaya Başlamıştır (06.03.2019)

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü Yayınlandı (06.03.2019)

Temel Senaryoda Düzenlenen e-Faturaların İptaline İlişkin “E-Fatura İptal Portalı Kullanım Kılavuzu (06.03.2019)

Son Dakika...1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik (06.03.2019)

Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü Yayınlandı (05.03.2019)

Hizmet Akdi İle Çalışan Meslek Mensuplarının Çalıştıkları Şirkete Ait Beyanname Göndermeleri Hakkında (05.03.2019)

GİB Duyuru (05.03.2019)

İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesi ve %80’inin Bankaya Bozdurulması Zorunluluğuna İlişkin Süre Altı Ay Daha Uzatıldı (04.03.2019)

Yaşlı, Hasta ve Engelli Mükelleflerin GMSİ Beyannamelerinin İkametgahlarında Alınması Hizmeti (04.03.2019)

Yıllık Gelir Veya Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinden Hesaplanan Verginin % 5’inin İndirilmesi (04.03.2019)

Defter Beyan: Mükelleflerin Kazançlarını Beyan Edecekleri Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Kullanıma Açılmıştır. (04.03.2019)

İş Akdi Feshinin Arabuluculuk Yoluyla Sonuçlandırılması (04.03.2019)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/53) (03.03.2019)

İdari Para Cezaları Hk. (02.03.2019)

Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin Belirlenmesi (02.03.2019)

Önemli Duyuru (02.03.2019)

2018 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hk; (02.03.2019)